Khuyết danh -Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ...

Article thumbnail
“ Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt. Cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái. “
Khuyết danh

Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt. Cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái.

Article thumbnail
“ Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt. Cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái. “
Khuyết danh

Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt. Cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái.

Article thumbnail
“ Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt. Cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái. “
Khuyết danh

Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt. Cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái.

Article thumbnail
“ Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt. Cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái. “
Khuyết danh

Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt. Cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái.

Article thumbnail
“ Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt. Cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái. “
Khuyết danh

Con người ta, một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt. Cũng không thể nào phân biệt được đúng sai, phải trái.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue