Khuyết danh -Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau...

Article thumbnail
“ Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào. “
Khuyết danh

Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào.

Article thumbnail
“ Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào. “
Khuyết danh

Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào.

Article thumbnail
“ Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào. “
Khuyết danh

Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào.

Article thumbnail
“ Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào. “
Khuyết danh

Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào.

Article thumbnail
“ Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào. “
Khuyết danh

Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào.

Article thumbnail
“ Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào. “
Khuyết danh

Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào.

Article thumbnail
“ Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào. “
Khuyết danh

Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào.

Article thumbnail
“ Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào. “
Khuyết danh

Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue