Khuyết danh -Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối...

Article thumbnail
“ Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức. “
Khuyết danh

Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

Article thumbnail
“ Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức. “
Khuyết danh

Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

Article thumbnail
“ Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức. “
Khuyết danh

Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

Article thumbnail
“ Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức. “
Khuyết danh

Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

Article thumbnail
“ Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức. “
Khuyết danh

Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue