Phật Thích Ca Mâu Ni -Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về...

Article thumbnail
“ Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại “
Phật Thích Ca Mâu Ni

Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại

Article thumbnail
“ Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại “
Phật Thích Ca Mâu Ni

Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại

Article thumbnail
“ Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại “
Phật Thích Ca Mâu Ni

Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại

Article thumbnail
“ Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại “
Phật Thích Ca Mâu Ni

Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại

Article thumbnail
“ Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại “
Phật Thích Ca Mâu Ni

Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue