Andrew Carnegie -Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau...

Article thumbnail
“ Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường. “
Andrew Carnegie

Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường.

Article thumbnail
“ Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường. “
Andrew Carnegie

Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường.

Article thumbnail
“ Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường. “
Andrew Carnegie

Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường.

Article thumbnail
“ Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường. “
Andrew Carnegie

Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường.

Article thumbnail
“ Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường. “
Andrew Carnegie

Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue