-Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là...

Article thumbnail
“ Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi. “

Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi.

Article thumbnail
“ Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi. “

Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi.

Article thumbnail
“ Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi. “

Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi.

Article thumbnail
“ Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi. “

Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi.

Article thumbnail
“ Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi. “

Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue